สะโตกช้างลำปาง / ลำปาง 
Elephant Satoke Fair / Lampang  
大象康餐/南邦
13 มีนาคม 2562 / 13 March 2019 / 2019年3月13日

วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันช้างไทย จังหวัดลำปาง ในฐานะจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องช้าง และมีหน่วยงานเกี่ยวกับช้างอยู่มากมาย จึงจัดงานสะโตกช้างลำปางขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้างบำปาง เป็นกองทุนอาหารช้างและอนุรักษ์ช้างไทย ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางได้ด้วย

Marking National Elephant Day on 13 March, the Elephant Satoke Fair takes place at the Lampang Elephant Conservation Centre to highlight Lampang’s close relations with the pachyderm and raise public awareness of the animals. Satoke is a large kan toke feast for our jumbo friends only. The fair aims to raise funds for the conservation of elephants and in support of animal welfare.

每年3月13日,即泰国大象日,著名的大象城市之南邦将举办南邦大象康朵餐节,以便促进并培养对泰国大象重要性的认识,且创收资助泰国大象饲料和保护大象基金,同时也促进了南邦的旅游业发展。