ชวนพิศจิตรกรรมฝาผนัง 
ภาพเขียนอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

กรุงเทพมหานครมีพิพิธภัณฑ์แทรกตัวอยู่ทุกหัวระแหง ทว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดเป็นหอศิลป์สำหรับประชาชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ถึงวันละ 1,000 คน บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันน่าภาคภูมิใจและยังได้รับการบูรณะรักษาเป็นอย่างดี

เดิมหอศิลป์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีความวิจิตรล้ำค่าชวนพินิจยิ่งนัก หอศิลป์แห่งนี้ตั้งอย่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในติดสนามหลวงโดยแทรกตัวอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับโรงละครแห่งชาติ

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นหนึ่งในบรรดาพระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคล ถือเป็นแหล่งรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าในยุครัตนโกสินทร์ที่เหล่าช่างศิลป์ร่วมกันเขียนขึ้นเมื่อครั้งสร้างกรุงใหม่ประมาณ พ.ศ. 2338 พระที่นั่งองค์นี้เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อรองรับานพระราชพิธีต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชอิสริยยศเสมอพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีบทบาทสำคัญในการบูรณะพระที่นั่งในช่วง พ.ศ. 2423 ภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุ 200 ปี ที่บรรดาช่างศิลป์บรรจงวาดบนผนังเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของสถาปัตยกรรมวัดไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่างเหล่านี้ส่วนมากเป็นช่างที่สืบช่วงมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และได้รังสรรค์ภาพจิตรกรรมถ่ายทอดเรื่องราวทศชาติาดกที่บอกเล่าการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระโคตมพุทธเจ้า ตลอดจนภูมิทัศน์อันวิจิตรของป่าและสัตว์หิมพานต์ลงบนผนังทั้ง 4 ด้านของพระที่นั่งฯ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้งดงามตามแบบคตินิยมสมัยอยุธยาตอนปลายไล่สีจากเข้มไปหาอ่อน เหล่าช่างศิลป์ชั้นครูที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานนี้ล้วนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมอุทิศตนและผลงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ผลงานที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นศิลป์แห่งศรัทธา นอกจากคตินิยมในการเขียนภาพจิตรกรรมซึ่งสืบต่อรากฐานจากจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ยังแฝงอิทธิพลของศิลปะจีนผ่านลายเส้นและฝีพู่กันที่ละเอียดอ่อนอันหาดูได้ยากยิ่ง อิทธิพลดังกลาวปรากฏในภาพตามความนิยมของยุคสมัยเมื่อครั้งที่มีการเขียนซ่อมในช่วงรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรตระการตาและซ่อนตัวอยู่ในพระที่นั่งซึ่งเคยถูกมองข้ามไม่มีคนรู้จักเท่าไรนัก ได้เผยโฉมสู่สายตามหาชนในรูปของงานแสดงศิลปะถาวรประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมตั้งอยู่ที่หอคองคอเดีย มีชื่อว่า มิวเซียม ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นของสะสมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานจากหอคองคอเดียไปตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคล

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้เข้าสังกัดในกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2477 ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอยู่ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการ นิตยา กนกมงคล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและขับเคลื่อนในด้านงานแสดง งานบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ๆ งานขยายต่อเติมพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องโยงใยกับมหานครสำคัญเฉกเช่นกรุงเทพ และชุมชนคนศิลป์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่าเหล่านี้ การไม่ไปแตะต้องงานเดิมเลยดูจะเป็นวิธีอนุรักษ์ที่ ผอ. นิตยา เลือกใช้ หรืออีกนัยหนึ่งคือปล่อยให้เนื้องานจางไปตามกาลเวลาโดยธรรมชาติเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่จางไปตามกาลเวลาย่อมคงค่าคู่ควรกว่าการดูแลที่ไม่เหมาะสม

Magnificent Murals 
At the National Museum Bangkok 

Thailand’s capital is dotted with museums. The first public gallery and most popular attraction with 1,000 visitors daily, the National Museum Bangkok is a living restoration of proud Thai natioal identity. A magnificent part of the royal palace which was a former chateau of the vice king, is set near the Grand Palace between Thammasat University and the National Theater, facing Sanam Luang.

Buddhaisawan Chapel is home to numerous original mural paintings at the palace, initially built for the throne hall of King Prabansomdej Prapinklao, the vice king of King Rama IV, who played a key role in its expensive refurbishment in the 1880s.

These 200-year-old original murals there are defined as pieces of artwork crafted directly on the wall and have been conceived as an integral symbol of the early Rattanakosin Buddhist-temple designed architecture. Group of artisans mostly migrated from Ayutthaya after the collapse of the city were commissioned by royal family members to paint the entire wall on all four sides depicting stories of the Buddha’s ten past-lives before reaching enlightenment. Artistic attention was likewise paid to landscapes with dramatic mountain scenes of Mount Himalaya forest and mythical beasts.

With richly colored murals at religious sites, this museum offers a precious opportunity to view these Ayutthaya-styled paintings by great muralists who were devoted Buddhists creating sacred work as the Art of Faith. Not only indigenous Thai fresco, but also Chinese-influenced pen and ink quick sketchy bravura that can hardly be seen anywhere. The little-known beautiful panels were unveiled as the permanent exhibit hidden inside a little empty shrine that has been overlooked.

The National Museum Bangkok was originally established by King Rama V for the private collection of antiquities of his father, King Rama IV (Mongkut).

It was named the “Museum Bangkok” in 1926 and afterwards developed into the National Museum Bangkok under the direction of the Department of Fine Arts in 1934. Currently, its competent director, Nitaya Kanokmongkol, who obtained a degree in Archeology, has streered the museum towards exhibitions, a major renovation, expansion and Thai culture upkeep programs that have regularly engaged the city of Bangkok and its art communities.

宏伟的壁画帕那空国家博物馆

 

博物馆在曼谷随处可见,但帕那空国家博物馆却是第一座,也是唯一一座公共艺术博物馆,每天吸引千名游客慕名前来参观。帕那空国家博物馆代表了泰国民族自豪感,至今一直受到良好的维护。

这座艺术博物馆位于拉达纳哥信岛内部,靠近皇家田侧,安插在法政大学和国家大剧院之间。先前是泰国副王(王位继承人)的行宫,也可叫“前宫”,属于大皇宫的一部分,非常壮观,里面包括完整的皇宫与传统的泰国建筑和宅邸,价值连城。

博物馆里设有Buddhaisawan殿,用于收藏极为神圣的佛像,四周墙上有丰富的原创壁画。壁画是工匠们大约于1795年在创建拉达纳哥信新王朝时候一起完成的,佛像原是供给拉玛四世王的副王举行各种皇家仪式所用。在1880年,副王在佛像和壁画的修缮工程中发挥了重要作用。工匠们直接在墙壁上作画,这些具有200年历史的壁画,是拉达纳哥信新王朝早期寺庙建筑最重要的元素。这些工匠们的技术大部分是从大城王朝晚期延续来的,壁画讲述了很多故事,有释迦摩尼佛由菩萨经过最后十世修行成佛陀的故事。此外,墙壁的四面还画有美丽的山水景和神兽等。

壁画内容丰富多彩,很有大城王朝晚期的作品风格,颜色由深至浅。画匠们秉持艺术信仰,自愿为世人创造了神
圣的作品。其外,壁画还很受中国艺术的传染,很细致地用毛笔在细微处勾画,生动灵活。上述影响体现在拉玛三世时对壁画进行的修补。如此壮观的壁画,曾经被隐藏在小小的宝殿里,很容易被人忽视,而今在国家博物馆神殿里永久性展览。

帕那空国家博物馆是由泰王拉玛五世所建,并在大皇宫对外开放。主要展出泰王拉玛四世收藏的泰国从史前时代乃至现代时代的文物珍宝等。随后,泰王拉玛五世将博物馆移至公主宫殿前,并命名为前宫。

1934年博物馆因政府变换而变隶属美术厅,后来慢慢发展为曼谷国家博物馆。现任博物馆馆长Nitaya Kanokmongkol,在考古学方面经验丰富,积极推动展览活动,努力翻修和扩建博物馆,定期在主要城市如曼谷和艺术届等举行维护传承泰国艺术文化活动。

为避免珍贵的原始壁画被损坏,博物馆馆长Nitaya Kanokmongkol 认为“不要触摸”和补修等都是对壁画的最好保
护,让壁画随着时间流逝慢慢褪色,总比不恰当的护理更值得。