ปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

(On Two Wheels Along the Royal Route)

Words: Supattra Sooksawud

Photos: Tanutpong Thungchai

Special Thanks: Better than Walk (Bangkok Better Bicycle Tour)

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเพื่อให้ได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะเลียบผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งการปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครนี้ แม้เป็นการปั่นจักรยานไปบนเส้นทางบางเส้นทางและแวะเยือนบางสถานที่ หากทว่าทุกจังหวะของการปั่นก็พร้อมทำหน้าที่ส่งผ่านคุณค่าและความงดงามของแต่ละสถานที่อย่างเต็มพลัง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เส้นทางเริ่มต้นในการเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดิน

The Temple of the Emerald Buddha is the temple on the grounds of the Grand Palace where the planned royal route originates. King Rama I commissioned its construction to house the Emerald Buddha, considered the Buddha image of the Kingdom.

สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นพระบัญชรอันงดงามวิจิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชรนี้ เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมพระบารมี

The majestic balcony of the Suthisawan Prasat Throne Hall is where the King will appear to receive the blessings from his subjects.

ภูมิทัศน์อันสวยงามตลอดถนนด้านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

The beautiful scenery in front of the Suthaisawan Prasat Throne Hall.

วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงแห่งราชวงศ์จักรี เป็นวัดที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอย่างยิ่ง โดยผสมผสานทั้งศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จีน และตะวันตกอย่างประณีตบรรจง

Wat Bowonniwet Vihara, a royal temple of the Chakri Dynasty, is architecturally and artistically magnificent, displaying a fusion of Thai (of the early Rattanakosin period), Chinese and Western Art.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยังโดดเด่นด้วยพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

Wat Phrachetupon Vimonmankalaram (Wat Pho) is a primary-level royal temple that won the UNESCO Memory of the World award and boasts a large reclining Buddha image in its shrine.

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและวัดประจำรัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีเสาชิงช้าขนาดใหญ่สูง ๒๑ เมตร ทาสีแดงชาดตั้งอยู่ด้านหน้า ซึ่งในอดีตเสาชิงช้านี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้าและยังถือเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของกรุงเทพฯ ด้วย

Wat Suthat Thepphawararam is a primary-level royal temple, considered the royal temple of King Rama VIII. In front of the temple is a red giant swing that is 21 metres in height and one of Bangkok’s familiar landmarks.

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งประดิษฐานโดดเด่น ณ เชิงสะพานพุทธฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

The statue of King Phra Phutthayodfa Chulalok (Rama I) at the Memorial Bridge, constructed by King Prajadhipok in commemoration of the 1st king of the Chakri Dynasty.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล มีความงดงามผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก

Wat Rajabopit Sathitmahasimaram, built by King Chulalongkorn as a royal temple of the 5th monarch, displays elements of Thai and Western architecture.

โลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดาราม บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ เป็นโลหะปราสาท ๓ ชั้น มียอด ๗๗ ยอด โดยยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุงดงามตระการตายิ่งนักโดยเฉพาะยามค่ำคืน

The Loha Prasat (Iron Castle) of Wat Ratchanatdaram at the Phan Fah Leelat intersection has 37 spires in total with the top spire containing relics of the Buddha. It looks beautiful at night.

ภูเขาทอง หรือบรมบรรพต เป็นพระเจดีย์บนภูเขาจำลอง ตั้งอยู่ในวัดสระเกศ โดดเด่นเคียงคู่กับโลหะปราสาทด้วยพระเจดีย์สีทองงามตระหง่านมองเห็นได้แต่ไกล

The Golden Mount of Wat Saket shines brightly alongside the Loha Prasat and is visible from afar.

ภูมิทัศน์อันงดงามของเส้นทางเสด็จฯ บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ถนนราชดำเนินกลาง และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

The beautiful scenery of the royal route as it runs through the Phan Fah Leelat intersection. The area hosts the Queen Sirikit Gallery, Maha Jesadabodin Pavilion, Ratchdamnoen Klang Avenue and the Democracy Monument.