นิทรรศการ “เงาสะท้อนแห่งชีวิต” / กรุงเทพฯ  
“Reflections of Life” Exhibition / Bangkok
“生命之反映”展/曼谷
12 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 / 12 March – 12 April 2019 / 2019年3月12日-4月12日

นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง 36 ปี ของประติมากรรมแนว Social Realism ชาวไทย “มานพ สุวรรณปินฑะ” โดยรวบรวมผลงานชิ้นสำคัญและโดดเด่นมาให้ชมอย่างจุใจ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม และสื่อผสม กว่า 80 ชิ้นงาน จัดแสดง ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

To celebrate 36 years of social realism in Thailand’s art scene, the exhibition features a selection of outstanding masterpieces by Manop Suwannapintha across different genres including sculpture, painting and mixed media. Over 80 works of art are on display at The Queen’s Gallery.

泰国社会现实主义雕塑家——“马诺·素万滨塔”的过去36年艺术展,聚集了超过80多件卓越作品,将于诗丽吉王后艺术馆举办。