สีสันแห่งดอยตุง 2018 – เชียงราย
The Colours of Doi Tung 2018 – Chiang Rai
2018年黎敦山之色彩/清莱府
1 ธ.ค. 2561 – 27 ม.ค. 2561 / 1 Dec 2018 – 27 Jan 2019 / 2018年12月1日-2019年1月27日

หนาวนี้ที่ดอยตุงมีสีสันกว่าใคร เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า และกิจกรรมมากมาย ที่สะท้อนถึงการสืบสานคุณค่าและเอกลักษณ์ชุมชนให้คงไว้ในงานสีสันแห่งดอยตุง 2018 งานจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รายละเอียดติดตามได้ที่ FB: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หรือ FB: DoiTung Club

Winter is more colourful this year at Doi Tung. Tourists are welcome to join the “Colours of Doi Tung” festival and explore hilltribes’ ways of living and culture through a range of activities on Saturdays, Sundays and public holidays at the Doi Tung Development Project in Chiang Rai’s Mae Fah Luang. More info at FB: Mae Fah Luang Foundation, FB: DoiTung Club.

此次冬季的黎敦山充满着艳丽色彩,召唤游客来体验少数民族的生活方式和文化以及许多有趣活动,此次2018年黎敦山之色彩活动于清莱府夜发銮县黎敦山皇家发展项目基地进行举办,活动仅周六-周日以及假日进行,详情请在FB:泰国皇太后基金或FB:DoiTung Club查阅。